call ข้อมูลการติดต่อ info_outline วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
บึงงาม
อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.บึงงาม
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ขอบัญญัติประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังโควิด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงงามประจำปีการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม เรื่อง ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

folder งานบุคคล
insert_drive_file คำสั่ง ผู้อำนวยการสำนักหรือหัวหน้าส่วนราชการมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]  
photo คำสั่งองค์การบริหารส่วตำบลบึงงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวนการสำนัก / หัวหน้าส่วน grade
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
photo คำสั่งองค์การบริหารส่วตำบลบึงงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดอบต.บึงงาม grade
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
photo คำสั่งองค์การบริหารส่วตำบลบึงงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนัก grade
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]  
photo คำสั่งองค์การบริหารส่วตำบลบึงงาม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดอบต.บึงงาม grade
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 70