ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก ม.11 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด รายละเอียดตามใบประมาณราคากลางและตามแบบที่ อบต.บึงงามกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง