ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง