ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง