ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง