ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำไว็บไซด์ พร้อมระบบจัดการข้อมูลเว็บไซด์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง